Menüler

Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.

18.06.2019


15.06.2019 Tarih ve 30802 Sayılı Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.

Yönetmelik için:

http://www.dsi.gov.tr/docs/mevzuatlar/elektrik-piyasas%C4%B1nda-%C3%BCretim-faaliyetinde-bulunmak-%C3%BCzere-su-kullan%C4%B1m-hakk%C4%B1-anla%C5%9Fmas%C4%B1-imzalanmas%C4%B1na-ili%C5%9Fkin-usul-ve-esaslar-hakk%C4%B1nda-y%C3%B6netmelik-.pdf?sfvrsn=2