Menüler

HİDROKİNETİK ENERJİ ÜRETİMİ HAKKINDA DUYURU

10.09.2020


************HİDROKİNETİK ENERJİ ÜRETİMİ HAKKINDA DUYURU**************

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanarak yürürlüğe konulan ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; özel sektör tarafından inşa edilerek işletmeye alınan hidroelektrik enerji üretim tesislerine ilişkin olarak, işletmedeki tesisin su iletim kanalı (sadece enerji maksadına hizmet eden su iletim kanalları) ve/veya kuyruksuyu kanalı (kuyruksuyu kanalından varsa mevcut su tahsislerini olumsuz etkilemeyecek şekilde) üzerindeki atıl hidroelektrik enerji potansiyelinden faydalanmak maksadıyla, bu kanallar üzerine hidrokinetik üniteler entegre edilmesi suretiyle, kapasite artışı talebinde bulunulabilecektir.

İşletmedeki Hidroelektrik Santralin lisansına sahip şirket tarafından DSİ’ye yazılı olarak bildirilen, üretim tesisine ilave edilecek olan paralel veya seri bağlı Hidrokinetik ünite dizinleri marifetiyle kurulu güç artışı sağlanması yönündeki talepler, mevcut üretim lisansı kapsamındaki kapasite artışı talebi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Bu kapsamdaki kurulu güç artışı taleplerinin öncelikle, ayrıntılı bir Gerekçe Raporu (3 kopya halinde) ile incelenmek üzere DSİ’ye sunulması ve Kurumumuzdan uygun görüş alınmasını müteakip, 5 kopya halinde hazırlanacak olan Revize Fizibilite Raporunun (güncel rapor inceleme bedelinin yatırıldığını gösteren dekontla birlikte) DSİ’ye sunulması gerekecektir.

Şirketler tarafından sunulacak Revize Fizibilite Raporlarının yapılan incelemenin ardından uygun bulunması durumunda şirketler, lisans tadili için EPDK’ya yönlendirilecektir.