Görev ve Sorumluluklar

Hakkımızda:


Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik enerji potansiyelimizi azami ölçüde değerlendirerek teknik ve ekonomik açıdan yapılabilir kısmını Milli Ekonomiye kazandırmak gayesiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre devlet-özel sektör işbirliği ile geliştirilen projelerden uygun görülenleri ilana çıkarak özel sektör müracaatına açmak, işe başvuran yatırımcı şirketlerle Hidrolik Kaynak Katkı Payı (HKKP) toplantısı yapmak, yatırımcı şirket tarafından İdareye sunulan Fizibilite Raporlarını Fen ve Sanat Kaidelerine göre incelemek, uygun görülmeyenleri reddetmek, uygun görülenleri aynen veya tashihen onaylamak, işi almaya hak kazanan şirketlerle Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları (SKHA) imzalamak, Su Yapıları Denetim Hizmetlerini yürütmek gayesiyle gerekli Yönetmelik ve Şartnameleri hazırlamak ve mevcut olanları güncelleyerek Bölge Müdürlüklerine göndermek, Regülatörlü HES projelerinin ilgili Bölge Müdürlüklerince, barajlı HES projelerinin ise Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığınca tasdiki için gerekli koordinasyonu sağlamak, Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi’ni düzenlemek, işin geçici ve kesin kabulleri ile Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı yürütmekte olduğu görevlerini aşağıdaki Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmektedir.

 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
 • 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
 • Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği.

Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığının Görevleri:


 • Ülkemizin hidroelektrik potansiyelinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak.
 • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Hidroelektrik enerji projelerine yapılan özel sektör müracaatlarını değerlendirmek, DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili faaliyetleri koordine etmek,
 • HES projelerine yapılan müracaatları değerlendirmek,
 • İlgili firmalarla Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları yapmak,
 • Çoklu müracaat durumunda, başvurular arasından firma seçimi için “Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısı” düzenlemek,
 • Faaliyet alanı ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek,
 • Su Yapıları Denetim Hizmetleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 • Hidroelektrik santrallerin her türlü hesap ve tahsilat işlemlerini yapmak, takip etmek,
 • Hidroelektrik enerji veri tabanını oluşturmak, güncellenmesini sağlamak, amacıyla kurulmuştur.

 Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığının faaliyetleri, Bölge Müdürlüklerinde Hidroelektrik Enerji Şube Müdürlüklerince yürütülmektedir.