Görev ve Sorumluluklar

Hakkımızda:


Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığı, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik enerji potansiyelimizi azami ölçüde değerlendirerek teknik ve ekonomik açıdan yapılabilir kısmını Milli Ekonomiye kazandırmak gayesiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre devlet-özel sektör işbirliği ile geliştirilen projelerden uygun görülenleri ilana çıkarak özel sektör müracaatına açmak, işe başvuran yatırımcı şirketlerle Hidrolik Kaynak Katkı Payı (HKKP) toplantısı yapmak, yatırımcı şirket tarafından İdareye sunulan Fizibilite Raporlarını Fen ve Sanat Kaidelerine göre incelemek, uygun görülmeyenleri reddetmek, uygun görülenleri aynen veya tashihen onaylamak, işi almaya hak kazanan şirketlerle Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları (SKHA) imzalamak, Su Yapıları Denetim Hizmetlerini yürütmek gayesiyle gerekli Yönetmelik ve Şartnameleri hazırlamak ve mevcut olanları güncelleyerek Bölge Müdürlüklerine göndermek, Regülatörlü HES projelerinin ilgili Bölge Müdürlüklerince, barajlı HES projelerinin ise Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığınca tasdiki için gerekli koordinasyonu sağlamak, Su Yapıları Yetkili Denetim Firması İzin Belgesi’ni düzenlemek, işin geçici ve kesin kabulleri ile Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.

Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığı yürütmekte olduğu görevlerini aşağıdaki Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmektedir.

 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
 • 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
 • 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
 • Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği.

Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığının Görevleri:

 •    Ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyelini arttırmak amacıyla Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konularda yenilenebilir enerji tesisleri geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak/yaptırmak, bu yönde gerekli koordinasyonu sağlamak,
 •    20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı mülga Elektrik Piyasası Kanunu veya 30/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında hidroelektrik santral projeleri için DSİ’ye yapılan müracaatları değerlendirmek, ilgili faaliyetleri koordine etmek,
 •     Aynı projeye birden fazla müracaat olması durumunda başvuranlar arasından su kullanım hakkı anlaşması imzalanacak şirketin belirlenmesi için “hidroelektrik kaynak katkı payı toplantısı” düzenlemek; kazanan şirketi lisans işlemleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yönlendirmek,
 •     Hidroelektrik santralleri projesini yapmaya hak kazanan şirket ile su kullanım hakkı anlaşmasını yapmak,
 •     Su kullanım hakkı anlaşması imzalamaya hak kazanan şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporlarını incelemek, tasdik etmek ve uygun görülmesi sonrasında lisans işlemleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yönlendirmek,
 •     Hidroelektrik santralleri projelerinin su yapıları ile Kurumumuz sorumluluk sahasında bulunan enerji tesislerinin projelerinin tasdiki için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 •     6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkındaki Kanun kapsamında su yapıları denetim hizmetleri ile ilgili görevleri Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yapmak/yaptırmak, ilgili mevzuatta belirtilen işlemleri yürütmek,
 •     İnşaatı tamamlanan hidroelektrik santralleri projelerinin su yapıları ile Genel Müdürlüğün sorumluluk sahasında bulunan enerji tesislerinin kabul işlemlerini yapmak,
 •     Ulusal ve uluslararası düzeyde hidroelektrik enerji ile ilgili toplantılara katılım sağlamak,
 •     Ana kaynağı hidrolik olan enerji tesislerinde birleşik yenilenebilir enerji tesisi kurulması ile ilgili yapılan başvuruları sonuçlandırmak,
 •     4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Genel Müdürlüğe verilen görevlerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
 •     6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hidroelektrik santral tesislerine ilişkin olarak şirketler tarafından ödenmesi gereken bedelleri tespit etmek, bunlara ilişkin olarak mali konularda her türlü hesap, tahsilât işlemlerini yapmak, anlaşmazlıkları takip etmek, Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak icra takibi vb. süreçleri yürütmek,
 •     Çalışma konularıyla ilgili yönetmelik, yönerge, talimat ve genel esaslar gibi mevzuat çalışmalarını yürütmek,

 •     Ülkemizin hidroelektrik enerji veri tabanını oluşturmak ve güncellenmesini sağlamaktır.