Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığı'nın Misyonu ve Hedefi

MİSYON
Çevresel, Sosyal ve Ekonomik faktörler dikkate alınarak, ülkemizin su kaynaklarından; bilim ve tekniğe uygun olarak, milli menfaatlerimizi gözeten bir yaklaşımla, Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin en verimli şekilde kullanılması yönünde çalışmalar yapmak.
HEDEF
Ulusal ölçekte su kaynaklarından hidroelektrik enerji potansiyeline dair azami faydayı sağlamak için hidroelektrik enerji potansiyelimizin teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal olarak yapılabilir olan 180 Milyar kWh/yıl’lık kısmının tamamını özel sektör işbirliğiyle Milli Ekonomiye kazandırmak